Ceza ve tevkifevleri geçtiğimiz günlerde yayınladığı ilan doğrultusunda toplamda 6 bin 743 personel alımı yapacağını belirtti. Sözleşmeli olarak infaz koruma memuru, büro personeli, şoför ve teknisyen gibi kadrolar için personel alımı yapılacaktır.

İstanbul Taksim 13 Kasım 2022 Patlama'da Kaç Kişi Öldü? Kim Yaptı? İstanbul Taksim 13 Kasım 2022 Patlama'da Kaç Kişi Öldü? Kim Yaptı?

Ceza ve tevkifevleri geçtiğimiz günlerde yayınladığı ilan doğrultusunda toplamda 6 bin 743 personel alımı yapacağını belirtti. Sözleşmeli olarak infaz koruma memuru, büro personeli, şoför ve teknisyen gibi kadrolar için personel alımı yapılacaktır. Adaylar kurum tarafından verilmiş genel ve özel şartları taşıması halinde 1 ile 16 temmuz tarihleri içerisinde işlemlerini gerçekleştirebilirler.Genel Şartlara) Türk Vatandaşı olmak,b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,Türk Ceza Kanunu’nun 53 “üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,f) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 16/07/2019 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak;Merkezi sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) ve hemşire için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1983 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.Özel şartlarSözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için ;a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,b) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 16/07/2019 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak, merkezi sınavın (KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşım bitirmemiş olmak,(01 Ocak 1988 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)c) Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. 'den kısa boylu olmamak,d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70-17=53'ten az olmaması gerekmektedir.)Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği) pozisyonlarına başvurabilmek için;a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografı dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir.Sözleşmeli hemşire pozisyonlarına başvurabilmek için;6283 sayılı Hemşirelik Kanununun 1. maddesi ile aynı kanunun Geçici 2. maddesinin son fıkrasında tanımlanan hemşirelik ve hemşireliğe eşdeğer sağlık memurluğu programlarından mezun olmakSözleşmeli destek personeli (şoför) pozisyonlarına başvurabilmek için;a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarına başvurabilmek için;a) En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,b) Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.Sözleşmeli destek personeli (aşçı ve kaloriferci) pozisyonlarına başvurabilmek için;a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,b) Halk Eğitim Müdürlükleri veya diğer resmi kurum ve kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olmak veya aynı kurum ve kuruluşlarca verilen ilgili branştaki sertifikaya sahip olmak, gerekmektedir.Adaylar başvuru işlemlerini 1 temmuz 2019 ile 16 temmuz 2019 tarihleri içerisinde gerçekleştirebilecektir.İlan tam metni için tıklayın