Sosyal Güvenlik Kurumu ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi yayınladıkları ilanlar ile bünyelerine

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi yayınladıkları ilanlar ile bünyelerine kamu personeli alımı yapacaklarını açıkladı.

SOSYAL GÜVENLİK 400 İSTİHDAM OLUŞTURACAK!


657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlan taşımak. Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. ÖSYM tarafından 2017 ve 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P13, KPSS P23, KPSS P40, KPSS P42 ve KPSS P47 puan türünden 75 ve üzeri puan almış olmak. Giriş sınavına katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uyguıı olarak başvuru yapanlardan; KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, alınacak kadronun 4 (dört) katı kadar aday, sözlü sınava çağırılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan almış adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri ve tarihlerine ilişkin listeler 20 Haziran 2019 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (www.sgk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

DHMİ KAMU PERSONELİ ALIMI YAPACAK!


a) Türk Vatandaşı olmak, b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, c) 18 yaşını tamamlamış olmak , d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak (Kurs başlangıç tarihi olan 02.12.2019 tarihinde askerlikle ilişkisi bulunmamak.), e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, g) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak. Asistan hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar, a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

SGK Personel Alımı İlanı için TIKLAYIN

DHMİ Personel Alımı İlanı için TIKLAYIN