Bankalarda Parası Olan Kurtarsın! Son Tarih 15 Haziran

Türkiye’de her yıl yayımlanan verilere göre 10 yıllık banka mevduat hesabı olan kişiler 10 yıl içerisinde en az bir defa aktiflik göstermezse hemen banka hesapları bloke edilecek ve TMSF’ye devredilecek. İş Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre en geç 15 Haziran 2020 tarihine kadar en az bir defa aktiflik göstermeyene banka mevduat hesapları tamamı ile kapatılacak ve TMSF’ye devredilecek. Eğer 10 yıl içerisinde herhangi bir aktiflik göstermeyen banka mevduat hesapları tekrar aktif edilmezse hemen kapatılacak.

Bankalarda Parası Olan Kurtarsın! Son Tarih 15 Haziran

Türkiye’de her yıl yayımlanan verilere göre 10 yıllık banka mevduat hesabı olan kişiler 10 yıl içerisinde en az bir defa aktiflik göstermezse hemen banka hesapları bloke edilecek ve TMSF’ye devredilecek. İş Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre en geç 15 Haziran 2020 tarihine kadar en az bir defa aktiflik göstermeyene banka mevduat hesapları tamamı ile kapatılacak ve TMSF’ye devredilecek. Eğer 10 yıl içerisinde herhangi bir aktiflik göstermeyen banka mevduat hesapları tekrar aktif edilmezse hemen kapatılacak.  Türkiye İş Bankası tarafından verilen basın duyurusu ise şu şekildeydi: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabidir." denildi.

Türkiye’de milyonlarca vadesiz mevduat banka hesabı bulunmaktadır. En az olanın 2 adet bankada vadesiz mevduat hesabı var. Bu nedenle banka hesaplarının kullanılması unutuluyor ya da uzun zaman aktif olmadığı için ilgili banka tarafından kapatılıp TMSF’ye devrediliyor.  Bu anlamda milyonlara önemli bir yapıldı. Milyonlarca kişinin kullanmadığı banka hesapları 15 Haziran tarihine kadar başvurulmadığı takdirde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na kalacağı duyurulmuştu. İş Bankası tarafından da hesabı olanları yakından ilgilendiren açıklamada, "5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabidir." denildi.

HANGİ HESAPLAR ZAMAN AŞIMINA UĞRAYACAK?

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesinin uygulanmasına ilişkin yayımlanan yönetmeliğin 8. maddesi gereğince bankaların zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini Şubat ayı başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir. Türkiye İş Bankası bu konuda gayet şeffaf davranarak hemen zaman aşımına uğrayabilecek tüm banka vadesiz mevduat hesapları ve sahiplerini yayınladı. Listede ismi olan kişilerin en geç tarih olarak 15 Haziran 2020 tarihine kadar herhangi bir Türkiye İş Bankası şubesine giderek ilgili başvurularını yaparak banka vadesiz mevduat hesaplarını aktif etmesi gerekiyor. Hesaplarının bulunduğu şubeye veya şubelerimizden herhangi birine geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde yasa gereği zaman aşımına uğramış olan mevduat, emanet ve alacaklar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecektir.

İŞ BANKASI ZAMAN AŞIMI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

ZAMAN AŞIMI SÜRESİ NEDİR?

Zaman aşımı süresi, hukuk kuralları içinde bir kişiye tanınmış olan hakların ve haklardan kaynaklanan yükümlülüklerin belirlenen süreleri aşması haline denmektedir. Zaman aşımı ile hali hazırdaki hüküm sona ermektedir. Bu nedenle zaman aşımı süresi, hukuktaki hak düşürücü sürelerden biridir.

237 sayılı Türk Ceza Kanunu zaman aşımı şu şekilde belirtilmiştir;

Dava zaman aşımı

Madde 66- (1) Kanunda başka türlü yazılmış olan haller dışında kamu davası;

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda otuz yıl,

b) Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi beş yıl,

c) Yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıl,

d) Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda on beş yıl,

e) Beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl geçmesiyle düşer.

(2) Fiili işlediği sırada on iki yaşını doldurmuş olup da on beş yaşını doldurmamış olanlar hakkında, bu sürelerin yarısının; on beş yaşını doldurmuş olup da on sekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise, üçte ikisinin geçmesiyle kamu davası düşer.

(3) Dava zaman aşımı süresinin belirlenmesinde dosyadaki mevcut deliller itibarıyla suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli halleri de göz önünde bulundurulur.

(4) Yukarıdaki fıkralarda yer alan sürelerin belirlenmesinde suçun kanunda yer alan cezasının yukarı sınırı göz önünde bulundurulur; seçimlik cezaları gerektiren suçlarda zaman aşımı bakımından hapis cezası esas alınır.

(5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/8 md.) Aynı fiilden dolayı tekrar yargılamayı gerektiren hallerde, mahkemece bu husustaki talebin kabul edildiği tarihten itibaren fiile ilişkin zaman aşımı süresi yeni baştan işlemeye başlar.

(6) Zaman aşımı, tamamlanmış suçlarda suçun işlendiği günden, teşebbüs halinde kalan suçlarda son hareketin yapıldığı günden, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği ve zincirleme suçlarda son suçun işlendiği günden, çocuklara karşı üst soy veya bunlar üzerinde hüküm ve nüfuzu olan kimseler tarafından işlenen suçlarda çocuğun on sekiz yaşını bitirdiği günden itibaren işlemeye başlar.

(7) Bu Kanunun İkinci Kitabının Dördüncü Kısmında yazılı ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet veya on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçların yurt dışında işlenmesi halinde dava zaman aşımı uygulanmaz.

Ceza zaman aşımı

Madde 68- (1) Bu maddede yazılı cezalar aşağıdaki sürelerin geçmesiyle infaz edilmez:

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında kırk yıl.

b) Müebbet hapis cezalarında otuz yıl.

c) Yirmi yıl ve daha fazla süreli hapis cezalarında yirmi dört yıl.

d) Beş yıldan fazla hapis cezalarında yirmi yıl.

e) Beş yıla kadar hapis ve adlî para cezalarında on yıl.

(2) Fiili işlediği sırada on iki yaşını doldurmuş olup da on beş yaşını doldurmamış olanlar hakkında, bu sürelerin yarısının; on beş yaşını doldurmuş olup da on sekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında ise, üçte ikisinin geçmesiyle ceza infaz edilmez.

(3) Bu Kanunun İkinci Kitabının Dördüncü Kısmında yazılı yurt dışında işlenmiş suçlar dolayısıyla verilmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis veya on yıldan fazla hapis cezalarında zaman aşımı uygulanmaz.

(4) Türleri başka cezaları içeren hükümler, en ağır ceza için konulan sürenin geçmesiyle infaz edilmez.

(5) Ceza zaman aşımı, hükmün kesinleştiği veya infazın herhangi bir suretle kesintiye uğradığı günden itibaren işlemeye başlar ve kalan ceza miktarı esas alınarak süre hesaplanır.

YORUM EKLE