Genelkurmay Başkanlığı Uzman Personel Alımı yapacak

Genelkurmay başkanlığı uzman personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru Koşulları (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendindeki koşulları taşımak; (a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (b) Kamu hakla

Genel 01.03.2019 - 14:29 04.05.2021 - 04:26 İlan35
Genelkurmay başkanlığı uzman personel alımı yapacağını ilan etti.

Başvuru Koşulları
(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının
(A) bendindeki koşulları taşımak;
(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.(ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini 3/8 yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Bedelli askerliğe müracaat
eden adaylar başvuru yapabilir.)
(d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
(e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
(2) 30 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1989 sonrası doğumlu olmak);
(3) Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi
bir engel bulunmamaktadır.
(4) Adayların başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanı aynı olmamak.
(5) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvurmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
(6) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından "Memur Adayı Olur" kararlı sağlam raporu almış olmak,
(7) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?
(1) Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr Genel Ağ adreslerinden 27 Şubat29 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
(2) Genel Ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.
(3) Başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek aday sayısı ve adayların isim listesi bilahare https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde
yayımlanacaktır.

İlan tam metni için tıklayın

Gelişmelerden Haberdar Olun

@