3 kamu kurumu personel alımı için ilan yayınladı

3 kamu kurumu farklı kadrolarda görevlendirmek üzere personel alımı yapacaklarını açıkladı.

3 kamu kurumu personel alımı için ilan yayınladı

Tarım Orman Bakanlığı, TİM ve Nükleer Düzenleme Kurumu farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı detayları nedir?

657 sayılı devlet memurları kanununda belirtilmiş olan 48. maddede bulunan genel ve özel şartları taşıyor olmak, memur alımının son başvuru tarihi itibari ile 36 yaşından gün almamış olmak, 2018 yılında ölçme seçme ve yerleştirme kurumu tarafından düzenlenmiş olna KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, Bakanlığı 2 bin 700 memur alımı ilanında belirtilmiş olan bölümlerden mezun olmak, ilanda verilmiş nitelikleri taşımayan ve belgelemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup gerçeğe aykırı belge verenler tespit edildiğinde ise sözleşmeleri fesh edilecek ve kurum tarafından yasal işlem başlatılacağı açıklanmıştır.

Başvuru işlemleri nasıl yapılacak?

Tarım ve orman bakanlığı 2 bin 700 orman ve muhafaza memuru alımı ilanından yararlanmak isteyen adaylar 24 Eylül 2019 ile 7 ekim 2019 tarihleri içerisinde www.isealim.ogm.gov.tr adresinde yer alan sistemden e-devlet şifrelerini kullanarak iş başvuru işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Adaylar başvuru işlemlerini 7 ekim 2019 saat 23:59'a kadar gerçekleştirebileceklerdir. Bakanlık tarafından belirtilmiş sürenin kesinlikle uzatılmayacağı ve dilekçe, posta, şahsen veya diğer yollar ile yapılacak başvurular kabul edilmeyeceği beliritlmiştir.

2 bin 700 alım ilan metni için tıklayın

Nükleer Düzenleme Kurumu personel alımı detayları nedir?

Nükleer Düzenleme Kurumundan:

VERİ HAZIRLAMA ve KONTROL İŞLETMENİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

GENEL AÇIKLAMALAR

Kurumumuz Merkez teşkilatı kadrolarında görev yapmak üzere, Nükleer Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel İdari Hizmetler sınıfından giriş sınavı ile 15 (on beş) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni alınacaktır.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavı sözlü sınav şeklinde 21-25 Ekim 2019 tarihleri arasında Nükleer Düzenleme Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No: 192, Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Giriş Sınavına başvuran adaylar bu duyuruda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

1- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni giriş sınavına katılmak için aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (lisans) P3 puan türünden asgari 80 (seksen) puan almış olmak,

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona 2018 KPSS P3 puanıyla yerleştirilmemiş olmak.

İlan tam metni için tıklayın

TİM İDARİ MEMUR ALIMI

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği ve Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği personel alacak

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

PERSONEL ALIMI DUYURUSU

1-Aşağıda belirtildiği şekilde Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'ne 2 (iki)Uzman Yardımcısı ve 4(dört) İdari Memur personelsözlü sınavla alınacaktır.

2- Sınava Katılma Şartları;

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
 3. 18 yaşını bitirmiş olmak,
 4. Uzman Yardımcısı için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo 1'de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak.
 5. İdari Memur için en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo 1'de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak
 6. 01.01.2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
 7. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 8. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,
 9. Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak;
 10. TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
 11. Uzman Yardımcısı kadrosu için, , İngilizce 'den 2017-2018-2019 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS /e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)
 12. 2017 - 2018 - 2019 yıllında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 1'de belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.

TABLO.1

FAKÜLTE/BÖLÜM

ÖĞRENİM SÜRESİ

PUAN TÜRÜ

ALINACAK PERSONEL SAYISI

İSTENİLEN YABANCI DİL BİLGİSİ

- İŞLETME,İKTİSAT,KAMU YÖNETİMİ,ULUSLARARASI İLİŞKİLER, ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMLERİ, SİYASAL BİLGİLER, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER, MALİYE, İSTATİSTİK, EKONOMETRİ

4 YIL

KPSS P3

2 Uzman Yardımcısı

İNGİLİZCE

- İŞLETME, İKTİSAT, KAMU YÖNETİMİ, SİYASAL BİLGİLER, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER, MALİYE, İSTATİSTİK, EKONOMETRİ

4 YIL

KPSS P3

4 İdari Memur

3.Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının 10'dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır.Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından açılmış olan ve başvuru veya değerlendirme süreci devam eden sınavlardan sadece birine başvurabilir, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir.Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar ile TİM ve İhracatçı Birliklerinde deneme süresi içerisinde ilişiği kesilmiş adaylar sınava katılamaz.


1.Başvuruda İstenilen Belgeler*

1. Genel Sekreterliğimiz web sitesinden temin edilecek (www.baib.gov.tr) iş talep formu,

2.T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim" ibaresinin yazılarak imzalanması)

3.İki adet vesikalık fotoğraf,

4.Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte)

5.KPSS Sonuç belgesi

6.Yabancı Dil sınavından asgari puanı aldığını gösterir belge

7.Güncel Özgeçmiş (CV)

*Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir.


4. Başvuru Adresi ve Zamanı


Başvurular 4 üncü maddede belirtilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine en geç 25/10/2019 tarihi saat 17:00'a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

5.Sözlü Sınav
Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıklarının değerlendirileceği ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

6.Kimlik Belgesi
Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

Saygıyla duyurulur.

Saygıyla duyurulur.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRES

TELEFON

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

TOPÇULAR MH. ASPENDOS BULVARI NO:163 MURATPAŞA / ANTALYA

0 (242) 505 10 00

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2019, 20:57
YORUM EKLE