Şuhut SYDV personel alımı ilanı yayımladı

Afyonkarahisar Şuhur sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı SYDV personel alımı yapacağını açıkladı.

Şuhut SYDV personel alımı ilanı yayımladı

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak (başvuru tarihi itibarı ile 18/09/1984 tarihinde ve sonrasında doğanlar başvuruda bulunabilirler),

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak(tecilli olan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir),

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

7) Adli sicil kaydı bulunmamak,

8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak,

9) İşe alım sürecinde geçerli olan 2018 ve 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 70 puan almış olmak

B) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1) Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren; Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık , Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve İletişim bölümlerinin birisinden mezun olmak,

2) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

3) İyi derecede Bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint,vb) kullanıyor olmak,

4) İlan tarihi itibariyle Afyonkarahisar il sınırları içersinde ikamet ediyor olmak ( Nüfus Müdürlüğünden alınacak belgeyle belgelendirmek )

5) En az B sınıfı sürücü belgesi bulunması ve aktif sürüş kabiliyetine sahip olmak,

6) Müracaat sahibinin başvuru esnasında istenen evraklarını elden teslim etmesi gerekmektedir (posta, kargo ve başka bir şahsın teslimi kabul edilmeyecektir).

7) KPSS sınav puan sıralamasına göre ilk 5 kişi mülakata çağrılacaktır (son sıradaki aday ile aynı puanı almış adayların bulunması halinde bu adaylar da mülakata çağrılacaktır),

8) Yüksek lisans, yabancı dil, alanı ile ilgili sertifikalar ve iş deneyimi, mülakat aşamasındaki değerlendirmede ayrıca dikkate alınacaktır.

2-BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER

Başvurular online olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü SYDV personel alım ilanları sekmesinden (https://vakifilan.ailevecalisma.gov.tr/Login.aspx?ReturnUrl=%2f) 18.09.2019-25.09.2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvuruda bulunan adayların, başvuru için istenen belgeleri 27.09.2019 tarihi saat 17.30'a kadar Şuhut Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Hükümet Binası Kat:1 Afyonkarahisar/Şuhut adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İstenen Belgeler;

1- Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya resmi onaylı sureti,

2- (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- 2018 veya 2019 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi.

4- Adli Sicil Belgesi

5- Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (İşe alım kararından sonra istenecektir),

6- Varsa aldığı sertifikalar, iş deneyim belgesi fotokopileri ve özgeçmişi,

7- En az B sınıfı Ehliyet,

8- Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar sertifikası veya üniversite eğitimi sırasında bilgisayar dersi gördüğünü gösteren transkript,

9- İlan tarihi itibari ile Afyonkarahisar il sınırları içersinde ikamet ettiğini gösteren resmi belge,

3-MÜLAKATA BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

İstenilen şartları taşıyan adaylar arasından puan sırasına göre KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar kişi yapılacak sözlü sınava davet edilecektir (son sıradaki aday ile aynı puanı almış adayların bulunması halinde bu adaylar da mülakata çağrılacaktır).

Mülakat Komisyonu tarafından başarı sıralaması yapılarak 1 asil 1 yedek olmak üzere 2 aday Mütevelli Heyetin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen elemanlarla sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.

Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve mülakat tarihi Kaymakamlık İnternet Sitesinden (www.suhut.gov.tr) duyurulacaktır. Ayrıca Vakfın 0 272 718 42 43 numaralı telefonundan da öğrenilebilecektir.

Sözlü sınav Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen Mülakat Komisyonu tarafından yapılacaktır.

Sınav sonuçları Kaymakamlık İnternet Sitesinden (www.suhut.gov.tr) duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Mülakat neticesinde yeterli görülen aday için EK- (VI) Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak sonuç sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir. Yapılan kontrol neticesinde Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden Vakfa bildirilir ve işe başlatılır.

Mülakat İçin İstenen Belgeler;

1) Özgeçmiş

2) Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,

3) KPSS Sonuç Belgesi,

4) Üzerinde T.C. Kimlik Numarası yazılı olan nüfus cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (aslı görevli memura ibraz edilecektir),

5) İş Talep Formu,

6) 2 adet fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş),

7) Adli Sicil Belgesi,

8) Sağlık Kurulu Raporu (ataması yapılacak olanlardan istenecektir),

9) Vakıftan temin edilecek güvenlik soruşturması dilekçesi,

10) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge

11)Başarılı olanların ilgili belgelerinin asılları, atama esnasında kuruma tasdik ettirilecektir.

4-DİĞER HUSUSLAR

Sınavda başarılı olan ve işe başlayacak adayın 3628 sayılı Mal Bildiriminde bulunulması, Rüşvet yolsuzluklarla Mücadele Kanunun gereğince Mal Bildirimi Belgesi ile Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Belgesi'ni doldurarak Vakfa teslim etmeleri gerekmektedir.

Başarılı olmayan adayların başvuru evrakları, yerleştirme sonucundan itibaren 30 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre dolduktan sonra yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

Sınav komisyonu, mülakata giren adayların hiç birini yeterli görmezse işe eleman almayacaktır. Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

5-MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı - Şuhut Kaymakamlığı, Kat 1, Şuhut/AFYONKARAHİSAR Tel : 0272 718 42 43

İLAN OLUNUR.

YORUM EKLE