Tapu ve Kadastro KPSS şartsız Pilot Alacak

Kpss şartı puanı aranmadan tapu ve kadastro müdürlüğü pilot alımı yapacağını duyurdu. İlan dpb'de yayımlandı ve ilana başvuru ayın 7'sinde ba

Tapu ve Kadastro KPSS şartsız Pilot Alacak
Kpss şartı puanı aranmadan tapu ve kadastro müdürlüğü pilot alımı yapacağını duyurdu. İlan dpb'de yayımlandı ve ilana başvuru ayın 7'sinde başlayıp 11'inde son bulacağı açıklandı.

GENEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının
(A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları
taşımak
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı
kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı
engeli bulunmamak
4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa
bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya
da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı
suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak
B) ÖZEL ŞARTLAR
1) Erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmamak,
2) Ülke genelinde çalıştırılmayı, Ulusal ve uluslararası yapılacak tüm uçuşlarda
görevlendirilmeyi kabul etmek,
3) Verilen görevle ilgili 7/24 zaman esasına göre çalışmayı kabul etmek,
4) Kurumda göreve başladıktan sonra 3 yıl süre zarfında sözleşmeyi tek taraflı
olarak feshetmemek,
5) Türk Silahlı Kuvvetleri veya hava uçuş eğitim kurumlarından pilot lisans ve
sertifikasına sahip olmak,
2
6) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) SHY-1 uyarınca alınmış "Uçuş Ekibi
Lisansı" na sahip olmak,
7) Başvuru tarihi itibariyle geçerli minimum CPL(A) / IR (A) lisansı ve çift
motor IR lisansına sahip olmak ve ayrıca ATPL teori sınavlarını geçtiğine dair belgesi
olmak,
8) Toplamda en az 1000 saat uçmuş olmak (Simülatör uçuşları hariç) ve bu
uçuşlarını SHGM kurallarına göre düzenlenmiş "Pilot Uçuş Kayıt Defterinden"
belgelemek,
9) Başvuru tarihi itibarı ile ICAO EK-1 / SHT-MED’e göre 1.Sınıf sağlık
sertifikasına (OML kısıtlaması bulunmayan) sahip olmak,
10) Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) Ek-1’ deki ve SHT-MED'
deki ticari pilot şartlarına uygun olmak. Adaylar SINIF 1-UÇUŞA ELVERİŞLİDİR sağlık
kurulu raporunu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş olan
hastanelerden kendi imkânları ile temin edeceklerdir. Sağlık kurulu raporunun
süresinin başvuru tarihi itibariyle geçerli olması gerekmektedir. Ayrıca sağlık
raporunda OML kısıtlaması olmamalıdır.(Adaylar aldıkları sağlık kurulu raporunu
başvuru esnasında yanında getirecektir.)

pilot ilanı için tıklayın
Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2019, 15:11
YORUM EKLE