Hafta sonları hizmet sunan nöbetçi noter sistemi Kurban Bayramında çalışmalarına ara vermiştir.   ORGANİZASYON: Türkiye Noterler Birliği, Noterlik Hukuku Anayasasına göre 135'inc ajanı ile kurulmuş olup, kamu kurumlarının niteliğinde tüzel kişiliğe sahip

Hafta sonları hizmet sunan nöbetçi noter sistemi Kurban Bayramında çalışmalarına ara vermiştir. 



ORGANİZASYON:

Türkiye Noterler Birliği, Noterlik Hukuku Anayasasına göre 135'inc ajanı ile kurulmuş olup, kamu kurumlarının niteliğinde tüzel kişiliğe sahip profesyonel bir kuruluştur. Bu Kanunda belirtildiği şekilde Devletin idari ve mali kontrolüne tabidir. Birliğin merkezi Ankara'da.



GÖREV:

Birliğin görevleri Noter Kanunu'nun 166. Maddesinde belirtilmiştir ve aşağıdaki gibidir:



Meslektaşları arasında birlik ve işbirliği sağlamak,

30 Yaşın Altındakiler Başvursun 328 Personel Alınacak! 30 Yaşın Altındakiler Başvursun 328 Personel Alınacak!


Kitap ve dergi yayınlamak, mesleğin gelişimi için konferanslar düzenlemek,



Uluslararası toplantılara katılmak ve diğer faaliyetleri yürütmek,



Noter görevlileri yetiştirmek için kurslar açmak,



Noter ile ilgili konularda yetkili makamları kendiliğinden veya istek üzerine bilgilendirmek,



Uyulması gereken meslek kurallarının belirlenmesi ve önerilmesi,



Noterler ve katiplere Tüzükte gösterilmek üzere belirli bir süre ve miktarda borç vermek,



Üyelerin ev sahibi olmalarını, çocuklarının eğitimlerini iyi koşullarda yapabilmelerini ve diğer sosyal hizmetlerden yararlanabilmelerini sağlayacak önlemler almak,



Adalet Bakanlığına her yargı yılı açılmadan önce işleri ve mesleki ihtiyaçları hakkında rapor vermek,



Noterlik belgelerinin korunması ve korunması için ortak önlemler almak,



Birliğin taşınabilir ve taşınmaz mallarını ve paralarını Birliğin amaçlarına uygun olarak yönetmek ve işletmek,



Noterler ve katipler ile görevliler arasında yapılacak sözleşmeler için tek tip bir örnek hazırlamak,



Noterlik işlerinin bu Kanuna uygun olarak yapılmasını sağlamak ve döviz faturalarının protestolarında (çekler, politikalar, varantlar) ve diğer noterler arasındaki rekabeti önlemek için resmi ve özel kuruluşlarla iletişim kurmak ve gerekirse , tarafların bir protokole uymak zorunda olduğu bir protokol çıkarmak. Bağlanın (ilgili resmi ve özel kuruluşlar, Türkiye Noterler Birliği ile gerekli temasları ve protokolleri yapmaktan kaçınmaları).



Noterlerin genel çıkarlarını ve mesleğin etiği, düzeni ve geleneklerini korumak,



Noter Odalarının üyelerinin sayısını ve çalışmalarını dikkate alarak Noter Odalarına verilecek ödeme miktarını ve ödeme şeklini belirlemek,



Noterlik Kanununun 109. maddesi hükümlerine halel getirmeksizin, her türlü ortak hesap paylaşım ilkelerini belirlemek,



Kanunla verilen diğer görevleri yapmak,



Noter nedir?



Noter, bireylerin haklarını güvenceye almak ve bu yolla anlaşmazlıkların önlenmesini veya hakça çözülmesini sağlamak için hukuk belgelerini düzenleyen ve onaylayan kişidir. Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemi düzenler, Kanunlarda resmi olarak yapmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri Noterlik Kanunu hükümlerine göre yapar.