Türkiye İş Kurumu İŞKUR işsizlik sigortası nedir? İşsizlik sigortası kapsamında kimler var? § Sigortalı kişiler, birinci fıkranın (a) bendinde ve no.  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4.

Türkiye İş Kurumu İŞKUR işsizlik sigortası nedir?İşsizlik sigortası kapsamında kimler var?§ Sigortalı kişiler, birinci fıkranın (a) bendinde ve no. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4. maddesidir ve iş sözleşmesi uyarınca çalışır,§ Geçici maddede belirtilen fıkralara tabi sigortalılar. 20 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu 506§ Ülkemizde çalışma vizesiyle çalışan yabancı işçilerişsizlik sigortası kapsamında.İşsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanmak için şartlar nelerdir? Hangi belgeler nereye gönderilecek?İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca no. İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde işyerinde çalışma istekleri, yetenekleri, sağlıkları ve yetkinliklerine rağmen işlerini kendi istekleri ve hataları dışında kaybedenler 4447, işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanma koşullarından yararlanabilir. iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde işsizlik sigortası primi ödenmiş ve son üç yıl içinde en az 600 gün boyunca işsizlik sigortası primi ödenmiş ve şahsen veya internet üzerinden en yakın İŞKUR birimine www.iskur.gov.tr ​​adresinden başvurulmuş ve iş sözleşmesinin sona ermesinden sonraki 30 gün içinde bir işe hazır olduklarını bildirir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvuruda bulunulmaması durumunda,İşsizlik sigortası primi hangi kazancı ve hangi oranda alıyor?29.08.2008 tarihli ve Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 80. ve 82. maddelerinde belirtilen primler uyarınca 5510, işsizlik sigortası primi% 1 sigorta sahibi,% 2 işveren ve% 1 Devlet hissesinden oluşmaktadır.Hangi kurumdan uygunsuz şekilde alınmış işsizlik sigortası primleri alınmalı?İşsizlik sigortası primlerinin tahsil edilmesinden Sosyal Sigortalar Kurumu yetkili, sorumlu ve sorumludur ve Türkiye İş Kurumu tüm diğer hizmetler ve prosedürler içindir.Sosyal Güvenlik Kurumu, işsizlik sigortası primlerinin tahsil edilmesi, kayıtların sigorta sahibi ve işyeri bazında tutulması, Fon'a devredilen primlerin, gecikmiş ücretlerin, faizlerin ve para cezalarının ödenmesi, ödenen primlerin borçlarının ödenmesi; ödemeleri garanti eder ve ilerletir, ve yanlış tahsil edilen primleri iade eder.Yanlış toplanan primlerin iadesi için Sosyal Güvenlik Kurumu ile irtibata geçilmelidir.Sigortalı işsizlere hangi hizmetler verilmektedir?                                    Kanunda belirtilen esas ve ilkelere uygun olarak, aşağıdaki ödemeler ve hizmetler sigortalı işsizlere İŞKUR tarafından sağlanmaktadır;1. Genel sağlık sigortası primlerinin 1 no'lu Kanun uyarınca ödenmesi. 5510.2. İşsizlik tazminatının dağıtılması,3. Yeni bir iş bulmak,4. Mesleki gelişim ve eğitim kursunun sağlanması.İşsizlik sigortası ödemelerinin süresi nedir?İşsizlik sigortası ödemelerinin yapılması, iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki üç yıl içinde ödenen aşağıdaki primler için yapılır (diğer yasaların yerine getirilmesi şartıyla);§ Sigorta kapsamında çalışan sigortalı işsizlere ve 600 gün boyunca işsizlik sigortası primi ödemiş olan 180 gün,§ Sigorta kapsamında çalışan sigortalı işsizler ve 900 gün boyunca işsizlik sigortası primleri ödeyen 240 gün,§ Sigorta kapsamında çalışan sigortalı işsizler ve 900 gün boyunca işsizlik sigortası primleri ödeyen 240 gün,İşsizlik sigortası ödeneği nasıl hesaplanır?Günlük işsizlik sigortası ödemeleri, günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkını, son dört ayın primi esas aldığı esas alınan kazançlarla hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik sigortası ödemelerinin toplamı, on altı yaşından büyük çalışanlar için aylık asgari ücretin brüt asgari ücretinin yüzde seksenini geçemez. 4857.Ayrıca, damga vergisi indirimi işsizlik sigortası ödemesinden yapılır.Üç Farklı Koşulda 2011'in 1. Dönemi Aylık İşsizlik Sigortası ödemesinin hesaplanması aşağıda verilmiştir.

Son 4 Ay İçin Temel - Prim Kazançlı Aylık OrtalamaHesaplanan İşsizlik Sigortası Ödemesi ToplamıPul vergisiSon 4 ay boyunca asgari ücret için çalışıyor    

796,50318,602,10Son 4 aydır 1000 TL / ay istihdam    

1000,00400,002,64Son 4 ay içinde 2500 TL / ay istihdam    2500,00    637,20    4,21(*) Hesaplanan İşsizlik Sigortası Tutarının Toplamı Asgari Ücretin% 80'ini geçmeyeceğinden, Ödenecek Aylık İşsizlik Sigortası Ödemesi bu şekilde hesaplanır.Üç Farklı Koşulda 2011'in 1. Dönemi Aylık İşsizlik Sigortası Ödemesinin Hesaplanması aşağıda verilmiştir.

Son 4 Ay İçin Temel - Prim Kazançlı Aylık Ortalama

İŞKUR 12-30 Kasım 97.000 personel alımı ilanları! Vasıflı-vasıfsız işçi alınacak! 6.450 TL maaş verilecek İŞKUR 12-30 Kasım 97.000 personel alımı ilanları! Vasıflı-vasıfsız işçi alınacak! 6.450 TL maaş verilecek


Hesaplanan İşsizlik Sigortası Ödemesi ToplamıPul vergisiSon 4 ay boyunca asgari ücret için çalışıyor    

837,00334,802,21Son 4 aydır 1000 TL / ay istihdam    

1000,00400,002,64Son 4 ay içinde 2500 TL / ay istihdam    2500,00    669,60    4,42

(*) Hesaplanan İşsizlik Sigortası Tutarının Toplamı Asgari Ücretin% 80'ini geçmeyeceğinden, Ödenecek Aylık İşsizlik Sigortası Ödemesi bu şekilde hesaplanır.İŞKUR'a başvurduktan sonra sigortalı olmayan işsizler işsizlik sigortası ödemelerini nereden, ne zaman ve nasıl alabilirler?İlk işsizlik sigortası ödemesi, ödemeye hak kazanma tarihini izleyen ayın sonuna kadar yapılır. Sigortalı işsizler işsizlik sigortası ödemelerini, TC Kimlik No'larını içeren Kimlik Kartları ile PTT şubesine başvurarak alabilirler.Hangi koşullar altında işsizlik sigortası ödemesi askıya alınır?İşsizlik sigortası ödemesi alırken:§ Herhangi bir haklı sebep olmaksızın, son işlerinin maaş ve çalışma koşullarına yakın olan ve ikamet belediyesinin kentsel alanı içerisinde bulunan Ajans tarafından sunulan uygun bir işi reddeden sigortalı işsizlerin ödenmesi kalıcı olarak askıya alınır.§ Gelir için çalıştığı veya yaşlılık aylığı aldığı bir sosyal güvenlik kurumundan sigortalı işsizlerin ödenmesi kalıcı olarak askıya alınır. § Kurum tarafından sunulan mesleki gelişim eğitim kurslarını haklı sebep olmadan reddeden veya eğitimlerine kabul etmesine rağmen eğitimini reddeden sigortalı işsizlerin ödenmesi, Kurumun yaptığı çağrıları haklı sebep olmadan cevaplamayan ve talepte bulunamayanlar belirtilen süre içerisinde bilgi ve belgeler askıya alınır. Ancak, bu koşullar bir süre sonra sona ererse, ödemeler yeniden başlatılır. Bu konuda yapılacak ödemenin süresi, başlangıçta belirlenen toplam hak sahipliği süresinin bitimini aşamaz.Ölen Sigortalı İşsizlerin ödeme fazlası toplanabilir mi?Ölen işsiz sigorta sahibinin ödeme fazlası tahsil edilemez.  İşsizlik sigortası ödemesinden bir kesinti yapılacak mı?İşsizlik sigortası ödemesi, damga vergisi dışında vergilendirilmeye veya vergilendirilmeye tabi tutulamaz, ayrıca bakım borçları dışındaki kimselere devredilemez veya ödenemez.Son 120 günde kesinti olarak kabul edilmeyen koşullar nelerdir?İşyerinde yapılan işlemin aşağıdaki nedenlerden biriyle durdurulması veya askıya alınması durumunda,* Hastalık, 

* Ücretsiz izin, 

* Disiplin cezası, 

* Gözaltı, 

* Mahkumiyet sonucu tutuklanma durumu, 

* Kısmi istihdam, 

* Grev, 

* Lokavt, 

* Genel olarak hayatı etkileyen durumlar, 

* Ekonomik kriz, 

* Doğal afetler,İş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde prim ödemelerinin yapılmaması durumunda kesinti olarak kabul edilmez, iş sözleşmesi son 120 gün yürürlükte olduğu sürece iş sözleşmesi olan sigortalı işsizlerden yapılır. 4447/51 maddesi uyarınca sona erdi.Sigortalı işsizlerin işsizlik sigortası alırken sağlık hizmetlerinden yararlanmaları mümkün mü?No. 5510, işsizlik sigortası ödemesi alanlara genel sağlık sigortası kapsamına dahil olanlar ve bağımlıları sağlık hizmetlerinden de yararlanabilirler.İşsiz bir sigortalıya işsizlik sigortası ödemesi aldığı tarihte girerse ne yapılmalı?İşsizlik sigortası ödemesi yapılırken (bir gün için bile) bir ücret kazanma işine alınanlar, işe alım tarihinden sonraki günden itibaren 15 gün içinde bunu İŞKUR en yakın birimine bildirmelidir. Kurumumuzu bilgilendirenlerin ödemeleri, başvuru tarihine göre yeniden başlatılır (işten ayrılmalarına izin vermeyecek şekilde başka bir ödeme yapma hakkına sahip olmayacaklarsa). İlgili kişilerin işe alımını bizler takip eder. Ajans. Ücretli bir işe alınmasına rağmen 15 gün içinde bildirim yapılmaması durumunda, ödeme durdurulur ve başka bir ödemeye hak kazanmadan işten ayrılma durumunda ödemenin geri kalanı yapılmaz. Ödeme fazlası yasal faiz oranı ile tahsil edilir.